CosNatsu โดย บริษัท เอฟไฟว์ ครีเอทีฟ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน รวมตลอดถึงคู่ค้าทุกท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงขอชี้แจงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมและการให้ใช้สิทธิของท่านส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1.)การดำเนินการในการเก็บและ/หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1) ข้อมูลที่ทางบริษัทเก็บรวมรวม 

1.1.1) ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตน ท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม 

1.2) ประเภทของข้อมูลที่ทางบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

1.2.1) ข้อมูลส่วนตัวขั้นพื้นฐาน เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้งาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลล์ LINE ID บัญชี Facebook และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1.2.2) ข้อมูลยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ ลายมือชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรข้าราชการ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลบนเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ ใบอนุญาตทำงาน หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย เอกสารทางกฎหมายอื่นๆซึงเป็นรายละเอียดในแบบฟอร์ม 

1.2.3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชี สลิปเงินเดือน ข้อมูลชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร ใบเสร็จ บิลเงินสด ใบแจ้งหนี้ และข้อมูลการทางเงินอื่นๆ 

1.2.4) ข้อมูลทางด้านดิจิทัล (Digital Footprint) เช่น รหัสผ่าน ที่อยู่อินเทอร์เน็ต (IP address) MAC Address Cookie และข้อมูลอื่นๆทางเทคนิคที่ใช้เข้าถึงบริการของทางงานทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1.2.5) ข้อมูลที่เชื่อมต่อไปยังบริการของบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลผู้ใช้เชื่อมต่อไปยังระบบ Line ข้อมูลและเนื้อหาซึ่งส่งไปยังผู้ให้บริการส่ง Email และ SMS 

1.2.6) ข้อมูลซึ่งจำเป็นในการให้บริการ เช่น ประวัติการสนทนา เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ เทปบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด 

1.2.7) ข้อมูลด้านการตลาด เช่น ข้อมูลเชิงลึกซึ่งเข้าถึงได้จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน ตัวเลือก ข้อมูล และช่องทางในการเลือกรับข่าวสารจากทางบริษัท ข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลจากที่อาจมีการรวบรวมเพิ่มเติมจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อมูลอื่นๆซึ่งอาจเข้าถึงได้จากระบบวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สามซึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

1.2.8) ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลที่ทางบริษัทอาจเก็บรวมรวมเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งไม่ได้ระบุใว้ในข้างต้น โดยจะมีการขอความยินยอมและชี้แจงเพิ่มเติมตามแต่ละกรณี 

1.3) ทางบริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากกิจกรรมต่างๆของ ทางงานดังนี้ 

1.3.1) การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางงาน 

1.3.2) การสมัครผู้ออกบูธร้านค้า 

1.3.3) การลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มจองของทางงาน 

1.3.4) การลงทะเบียนบัตรเข้างานประเภทกิจกรรมพิเศษ 

1.3.5) การลงทะเบียนบัตรเข้างานล่วงหน้า 

1.3.6) การติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทุกช่องทาง 

1.3.7) การชำระค่าบริการ 

1.3.8) กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

1.3.9) แบบสำรวจต่างๆ 

1.3.10) กิจกรรมอิ่นๆในอนาคตซึ่งจะระบุใว้เพิ่มเติมตามแต่ละกรณี 

2.) วัตถุประสงค์ของการเก็บ ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ทางงานจะดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ใช้ ปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และตามวิธีการที่กฎหมายหมายกำหนด โดยจะจัดเก็บตามความเหมาะสมแก่การดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นหลัก ดังนี้ 

2.1) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการดำเนินกิจการของทางงาน ทั้งกิจการที่มีอยู่ในปัจุบัน และ/หรือจะมีขึ้นในอนาคต 

2.2) เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ตลอดจน การปรับปรุงแผนการตลาดและ/หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

2.3) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ จากทางราชการ 

2.4) เพื่อมาตรการทางด้านความปลอดภัย  

2.5) เพื่อประเมินความเสี่ยง 

3.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1) การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

ทางงานจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในสำนักงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล โดยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภท Cloud ด้วยผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ หรือในรูปแบบอื่นๆ ตามแต่ความเหมาะสม 

3.2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ทางงานจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้ เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือเป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย อาทิเช่นการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ 

3.3) ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ทางงานจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล หรือตามกฎหมายกำหนด และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 

4.) ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ทางงานจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน อย่างก็ตาม เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล ทั้งในและต่างประเทศหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ 

5.) สิทธิของท่านที่มีต่อข้อมูล 

5.1) สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งรายละเอียดในการเก็บข้อมูล ตลอดจนการนำไปใช้ หรือเผยแพร่ให้ท่านทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท่านมีสิทธิที่จะทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล, การนำไปใช้ หรือเผยแพร่, สิ่งที่ต้องการจัดเก็บ, ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ให้ข้อมูล 

5.2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) 

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในกรณีเกิดความไม่แน่ใจว่าตนเองได้ให้ความยินยอมไปหรือไม่ โดยสิทธิการเข้าถึงข้อมูลนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือคำสั่งศาล  และการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

5.3) สิทธิในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล (Right to data portability) 

ในกรณีที่ท่านต้องการนำข้อมูลที่เคยให้ไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลรายหนึ่ง ไปใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลอีกราย ท่านสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำข้อมูลนั้น ทำการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้ได้ หรือจะขอให้ส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นโดยตรงก็สามารถทำได้ หากไม่ติดขัดทางวิธีการและเทคนิค โดยการใช้สิทธินั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 

5.4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) 

ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อไหร่ก็ได้ รวมถึงสามารถทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

5.5) สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล  (Right to erasure / Right to be forgotten) 

หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท่านมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการลบหรือทำลายข้อมูลนั้น หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้  

5.6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) 

กรณีท่านเคยให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลแล้วนั้น ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นเมื่อไหร่ก็ได้ โดยการยกเลิกจะต้องไม่ขัดต่อข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมทางกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปก่อนหน้านี้ 

5.7) สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing) 

ท่านมีสิทธิ์ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนใจไม่ต้องการให้ข้อมูลแล้ว หรือเปลี่ยนใจระงับการทำลายข้อมูลเมื่อครบกำหนดที่ต้องทำลาย เพราะมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลไปใช้ในทางกฎหมาย หรือการเรียกร้องสิทธิ ก็สามารถทำได้ 

5.8) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (Right of rectification) 

ท่านมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยการแก้ไขนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริต และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย 

6.) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

ทางงานอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ การดำเนินงาน และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศให้ท่านทราบโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัท หรือ ช่องทางในการติดต่อที่ท่านให้ไว้กับทางงาน 

7.) การติดต่อ 

7.1) หากท่านต้องการปรับปรุงหรือแก้ใขการตั้งค่าในการรับข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือข้อมูลทางการตลาด สามารถตั้งค่าได้ในเมนู “Edit Privacy Settings” 

7.2) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่าน 

เมนู “Contact” หรือลิ้งค์ https://cosnatsu.com/contact/ 

ทางบริษัท เอฟไฟว์ ครีเอทีฟ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ใขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

Cosnatsu ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ใขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

No products in the cart.