นโยบายการให้บริการ | นโยบายการคืนเงิน

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านปฎิบัติตามมาตรการ Covid-19 ของทางงานอย่างเคร่งครัด

 1. เว็บไซต์ Ticket.cosnatsu.com ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของทางทีมงาน CosNatsu และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนคู่ค้าทุกท่าน ในการซื้อบัตรประเภทต่างๆ และ ลงทะเบียนร้านค้า โดยเว็บไซต์ Ticket.cosnatsu.com ได้ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบัตร / สินค้า เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการ ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่  https://ticket.cosnatsu.com/privacy/
 2. ในการซื้อบัตรประเภทต่างๆ เพื่อใช้เข้างาน CosNatsu หรือ งานที่จัดร่วมกับทาง CosNatsu จะถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับกฏในการเข้างานครั้งนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว
 3. ทางทีมงานมีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกธุรกรรมที่อาจต้องสงสัยว่ามาจากช่องทางที่ผิดกฎหมาย
 4. ผู้เข้าร่วมงานจะต้องนำ QR Code ที่ได้รับจาก Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนใว้ มาแลกรับสายรัดข้อมือ / บัตรคล้องคอ / สินค้าตัวจริง ณ จุดลงทะเบียนเพื่อเข้างาน หรือสถานที่ๆได้กำหนดใว้สำหรับรายการนั้นๆ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการแลกรับข้างต้น ในกรณีท่านไม่สามารถนำ QR Code ที่ถูกต้องมาแสดงให้กับทีมงาน หรือ อยู่นอกเหนือช่วงเวลาในการแลกรับ
 5. ไม่อนุญาติให้ซื้อบัตร / สินค้า / สิทธิ์การจองต่างๆ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ ในลักษณะของการหากำใร (Resell) หากตรวจพบ CosNatsu ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในบัตรหรือสินค้านั้นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของผู้จัดงาน อาทิเช่น ข้อกำหนดจากทางสถานที่จัดงาน, สาธารณูปโภคขัดข้อง, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด และ / หรือ ประกาศจากทางราชการ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ หรือกระทำการใดๆตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์นั้นๆ
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนใขต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละงาน ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านกฎหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/cosnatsu

นโยบายคืนสินค้า / บัตรเข้างาน

สำหรับบัตรเข้างานประเภท Early Bird

ท่านสามารถขอคืนเงินได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควรเท่านั้น และจะต้องขอคืนก่อนวันงานไม่น้อยกว่า 7 วัน

โดยหลังจากพ้นกำหนดแล้ว ทาง CosNatsu ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

หากท่านไม่สามารถมาร่วมงานได้ นอกเหนือจากการคืนเงินแล้ว ท่านสามารถโอนสิทธิ์บัตร Early Bird นี้ให้ผู้อื่นแทนได้

ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารดังต่อไปนี้

 • เหตุผลในการขอคืนบัตร Early Bird
 • หมายเลข Order ID
 • รูปบัตร Early Bird ที่ระบบส่งไปยัง Email ของท่าน
 • บัตรประชาชน ซึ่งมีชื่อตรงกับบัตร Early Bird ของท่าน
 • เลขบัญชีและธนาคารสำหรับการโอนเงินคืน

ท่านสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางดังต่อไปนี้

กล่องข้อความ Facebook Page  : CosNatsu

Email : [email protected] หัวข้อ “ขอคืนบัตร Early Bird”

หลังจากที่คำขอของท่านได้รับการอนุมัติ ทางทีมงานจะคืนเงินให้ภายใน 3 วัน

 

ทั้งนี้ ท่านจะได้รับเงินคืนเฉพาะค่าบัตร Early Bird เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมในการชำระเงินซึ่งอาจรวมอยู่ในราคาบัตรตอนท่านสั่งซื้อ

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

No products in the cart.